1. Mieszkanie dla Młodych
 2. >
 3. Regulamin

Wstęp

Regulamin Serwisu Internetowego mieszkaniedm.pl

Rozdział I

Wprowadzenie

 1. mieszkaniedm.pl to serwis internetowy za pomocą którego Użytkownicy uzyskają bezpłatny dostęp do zasobów serwisu dotyczących rynku kredytów hipotecznych. Użytkownicy będą mogli skorzystać z oferowanych przez Serwis Internetowy narzędzi, zgodnie z Regulaminem dostępnym poniżej.

Rozdział II

Podstawowe pojęcia

 1. Administrator danych osobowych – właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Change Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040326, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, w pełni opłacony, NIP: 1132197336, REGON: 016227270, zwana dalej Change lub Administratorem;

 2. Inspektor Ochrony Danych – Dane Kontaktowe: e-mail: katarzyna.plotka@change.pl, adres: Change Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa;

 3. RODO i ustawa o ochronie danych – Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, a także ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 roku.

 4. Serwis internetowy – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://mieszkaniedm.pl, zwany dalej Serwisem Internetowym;

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki nieodpłatnego korzystania z usług oferowanych przez Serwis Internetowy – https://mieszkaniedm.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 6. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;

 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z usług Serwisu Internetowego (w tym również Konsument).

Rozdział III

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści Serwisu Internetowego tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie wszystkich jego postanowień. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu Internetowego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom korzystającym z Serwisu Internetowego nieodpłatnie za jego pośrednictwem, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 4. Serwis Internetowy jest porównywarką kredytów hipotecznych wraz stronami i podstronami tematycznymi służącymi do prezentacji, opisu wyszukiwania i porównywania ofert banków w grupach produktów – kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki.

 5. Serwis internetowy udostępnienia kalkulatory i inne narzędzia umożliwiające obliczanie, porównywanie i wyliczanie wskaźników finansowych przez Użytkowników.

 6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego wymaga:

 1. Podłączenia do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),

 2. Posiadania przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego przez Użytkownika, zamieszczonego w Serwisie Internetowym i przekazanie go Administratorowi w celu przedstawienia oferty przez podmioty współpracujące i podmioty trzecie (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z podmiotem współpracującym lub podmiotem trzecim, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

 2. Administrator w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkowania jest uprawniony do przetwarzania i przekazywania jego danych osobowych w celu przesyłania informacji dotyczących kredytów hipotecznych przez podmioty współpracujące z Serwisem Internetowym.

 3. Administrator nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron Serwisu Internetowego będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu Internetowego, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie Internetowym.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie Internetowym.

 6. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze nie zgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę.

Rozdział IV

Partnerzy i odpowiedzialność

 1. Administrator publikuje w Serwisie Internetowym znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące banków, podmiotów współpracujących lub podmiotów trzecich zwanych dalej Partnerami, które mogą umożliwiać przejście do stron internetowych Partnerów.

 2. Administrator może prezentować w Serwisie Internetowym linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług Partnerów lub może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, do usług świadczonych przez Partnerów. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednio Partnerzy.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach Partnerów, które współpracują z Serwisem Internetowym, jak również za inne dane prezentowane w serwisach internetowych Partnerów.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w serwisach internetowych Partnerów.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w Serwisie Internetowym. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia poszczególnych Partnerów nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą przez Użytkownika.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez nich usług, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 7. Świadczenie przez Administratora usług pośrednictwa oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów, jak również świadczenie innych usług marketingowych następuje po zawarciu przez Administratora umowy z Partnerem.

Rozdział V

Informacje dodatkowe

 1. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

 2. Korzystanie przez Użytkownika z zamieszczonego na stronach Serwisu Internetowego kalkulatorów lub innych narzędzi do porównywania i zestawiania ofert jest anonimowa i nie wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Administratorem.

 3. Kalkulatory i inne narzędzia do porównywania i zestawiania ofert zostały opracowane
  w oparciu o autorskie rozwiązania Administratora i pozwalają Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczących prognozowanej zdolności kredytowej i innych informacji niezbędnych do weryfikacji oferty finansowej.

 4. Informacje o których mowa powyżej nie są tożsame z oceną dokonywaną przez poszczególnych Partnerów i mogą się od nich różnić.

 5. Wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go do Partnera nie jest równoznaczne z zawarciem umowy i nie wymaga zastosowania przepisów kodeksu cywilnego.

 6. Administrator treści zawarte w Serwisie Internetowym, w tym dane obsługujące porównywarkę kredytów hipotecznych pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, od Partnerów, uprawnionych do podawania takich danych do publicznej wiadomości. Wszelkie treści zawarte w Serwisie Internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny.

 7. Wszelkie informacje dotyczące ofert Partnerów wygenerowane przez porównywarkę kredytów hipotecznych nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa powyżej są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego Użytkownika Serwisu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 8. Informacje dotyczące ofert Partnerów prezentowane w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy z Partnerem, a jedynie informację uzyskaną – zgodnie z niniejszym Regulaminem – za pomocą Serwisu Internetowego, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.

Rozdział VI

Przetwarzanie danych osobowych, ochrona danych osobowych

 1. Change Sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług oferowanych w Serwisie Internetowym.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, a także ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 roku.

 3. Dane Użytkownika są przekazywane Administratorowi za pomocą Serwisu Internetowego poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza kontaktowego przez Użytkownika.

 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu kontaktowym Użytkownik wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, w celach związanych z realizacją złożonego zapytania, w celu bezpłatnego udostępnienia zasobów przedmiotowego Serwisu Internetowego, dotyczącego rynku kredytów hipotecznych, w tym oferowania możliwości skorzystania z oferowanych w serwisie narzędzi;

  2. udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, podmiotom powiązanym w celu przesyłania informacji dotyczących rynku nieruchomości, produktów na rynku nieruchomości, w tym ofert mieszkań, domów, a także sposobów finansowania nieruchomości, w tym ofert kredytów hipotecznych, przez podmioty współpracujące z Mieszkaniedm.pl, tj. w szczególności: Time S.A.;

  3. otrzymywanie od CHANGE sp. z o. o. a także podmiotów powiązanych, informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny na mocy prawa telekomunikacyjnego.

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o przysługujących mu prawach.

 2. Administrator realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Serwisie Internetowym.

Rozdział VII

Prawa Autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego stanowią przedmiot praw Administratora.

 2. Administrator udostępniana Użytkownikom porównywarkę kredytów hipotecznych w oparciu o opracowany przez Administratora autorski i subiektywny system wyszukiwania, umieszczania i porównywania produktów bankowych i finansowych.

 3. Informacje generowane przez Serwis Internetowy oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne w Serwisie Internetowym mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

 4. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci takich materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z poszczególnych materiałów dostępnych w ramach Serwisu Internetowego można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@mieszkaniedm.pl.

 5. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Serwisie Internetowym podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

 7. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Administratora na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Serwisu Internetowego.

 2. Użytkownik może kierować do Administratora zapytania, uwagi i sugestie.

 3. Użytkownik przesyła reklamacje, zapytania, uwagi i sugestie w postaci elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mieszkaniedm.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 4. Administrator po rozpatrzeniu reklamacji wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres składającego reklamacje, odpowiedź na reklamację.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie Internetowym.

 2. Administrator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie Serwisu Internetowego pod adresem http://mieszkaniedm.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Change Sp. z o.o. pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://mieszkaniedm.pl zwanego dalej: Serwisem Internetowym.

 2. W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać na jakich zasadach i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów ich używamy, komu je udostępniamy oraz w jaki sposób je chronimy.

 3. Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik zapoznał się i wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i w sposób swobodny decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy. Administrator przykłada wagę do tego, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

 5. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. Administratora stosuje certyfikat SSL.

Rozdział II

Podstawowe pojęcia

 1. Administrator danych osobowych – Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Change Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040326, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP: 1132197336, REGON: 016227270, zwana dalej Change lub Administratorem .

 2. Inspektor Ochrony Danych – Dane Kontaktowe: e-mail: katarzyna.plotka@change.pl, adres: Change Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.

 3. RODO i ustawa o ochronie danych – Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, a także ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 roku.

 

Rozdział III

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna:

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 1. złożenia zapytania ofertowego w Serwisie Internetowym, w celu przedstawienia oferty oraz realizacji prac związanych ze złożonym zapytaniem, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. złożenia zapytania ofertowego w Serwisie Internetowym, w celu bezpłatnego udostępnienia zasobów przedmiotowego Serwisu Internetowego, dotyczącego rynku kredytów hipotecznych, w tym oferowania możliwości skorzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. złożenia zapytania ofertowego w Serwisie Internetowym, w celu udostępniania danych osobowych podmiotom powiązanym w celu przesłania informacji dotyczących rynku nieruchomości, produktów na rynku nieruchomości, w tym ofert mieszkań, domów, a także sposobów finansowania nieruchomości, w tym ofert kredytów hipotecznych, przez podmioty współpracujące z Mieszkaniedm.pl, tj. w szczególności: Time S.A. w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Użytkownik podaje następujące dane w przypadku składania zapytania ofertowego w Serwisie Internetowym:

  1. imię i nazwisko;

  2. numer telefonu;

  3. adres e-mail.

 1. Użytkownik podaje następujące dane w przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego:

  1. imię i nazwisko;

  2. numer telefonu;

  3. adres e-mail.

 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozdział IV

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w zakresie niezbędnym do skorzystania z usług Serwisu Internetowego.

 2. Niepodanie określonych w formularzach danych przez Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zapytania ofertowego lub korzystanie z formularza kontaktowego przez Użytkownika.

Rozdział V

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego.

 2. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego.

 3. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu.

 4. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Należą do nich m.in. podmioty świadczące usługi kredytowe lub usługi pośrednictwa finansowego.

 5. Podmioty wymienione w pkt 1-4 mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Rozdział VI

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkownika, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, nie dłużej jednak niż 6 lat.

 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Rozdział VII

Prawa Użytkownika

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa prawna: (art. 7 ust. 3 RODO);

 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – podstawa prawna (art. 15 RODO);

 3. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – podstawa prawna (art. 16 RODO);

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – podstawa prawna (art. 17 RODO);

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna (art. 18 RODO);

 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – podstawa prawna (art. 20 RODO);

 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – (art. 21 RODO);

 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Rozdział VIII

Pliki cookies

 1. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej, przez Serwis Internetowy który w danej chwili odwiedza Użytkownik. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta Użytkownika na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora.

 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w celu:

 1. dostosowania funkcjonalności, dostarczanych przez Administratora, do oczekiwań Użytkownika, w tym treści reklamowych;

 2. do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania ( landing page);

 3. prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych);

 4. wypełniania formularzy kontaktowych;

 5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

 1. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników.

 2. W przypadku gdy Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Administrator może dokonać zmian w Polityce prywatności w każdym czasie. O zmianach Administrator poinformuje na Stronie Internetowej.

 3. W sprawach ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: katarzyna.plotka@change.pl lub pod adresem siedziby Administratora: Change Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa.