1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Zasady programu

Zasady programu MdM – 2017/2018

Początek roku 2014 zaowocował wprowadzeniem nowego programu rządowego „Mieszkanie dla Młodych”. Został on stworzony z myślą o osobach, które zamierzają kupić swoje pierwsze lokum – pomoc ma formę dofinansowania do wkładu własnego. W latach 2014-2018 Państwo udzieli wsparcia młodym osobom w wysokości ponad 3,5 miliarda złotych. Czas trwania programu przewidziany jest na okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku.

Osoby zainteresowane wzięciem w nim udziału powinny zapoznać się ze wszystkimi jego zasadami. W tym artykule znajdziesz kompendium wiedzy na temat uczestnictwa w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

Warunki dotyczące beneficjentów

Podstawowymi warunkami, jakie musi spełnić każdy kandydat jest wiek do 35 lat – liczy się tutaj nie data urodzenia, a rocznik. Natomiast w przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego małżonka. W programie mogą brać udział zarówno osoby samotne, będące w związkach nieformalnych, jak i małżeństwa. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone również, jeżeli umowa kupna mieszkania została zawarta dzień przed datą ślubu, a także wtedy, gdy podpisał ją były współmałżonek albo małżonek osoby wychowującej samotnie dziecko. W takim przypadku nabywcą jest osoba niebędąca w związku małżeńskim lub osoba samotnie wychowująca dziecko.

Bardzo istotnym warunkiem jest fakt, iż ubiegający się o dofinansowanie nie może być współwłaścicielem ani właścicielem mieszkania zarówno na chwilę obecną, jak i również w przeszłości. Beneficjent, który posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania musi się go zrzec w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku najmu – najemca musi rozwiązać umowę i opróżnić lokal w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

Dopłata MdM przyznawana jest na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, a także na budowę domu jednorodzinnego.

Na dofinansowanie wkładu własnego możemy liczyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy kredyt hipoteczny został zawarty w walucie polskiej i jego wartość jest równa przynajmniej 50% ceny mieszkania. Musi on również być zaciągnięty na co najmniej 15 lat. W przypadku braku zdolności kredytowej przyszłego beneficjenta umowę kredytu mogą podpisać jego zstępni, czyli rodzice, mąż, żona, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zasady MdM 2017 dofinansowania nie określają natomiast limitu zarobków, który uprawnia do skorzystania z pomocy ze strony państwa.

Warunki dotyczące dofinansowania w programie MdM

Program „Mieszkanie dla Młodych” przewiduje dopłaty o zróżnicowanej wysokości, które uzależnione są od spełnienia konkretnych warunków. Jest to:

10% dopłaty dla osób niebędących w związkach małżeńskich oraz bezdzietnych małżeństw,

15% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują jedno dziecko,

20% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują dwoje dzieci,

30% dopłaty dla osób i małżeństw, które wychowują przynajmniej troje dzieci.

Warto pamiętać, że beneficjentom przysługuje jednorazowe dofinansowanie w wysokości 5% na spłatę kredytu, którym w rodzinie urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko do 5 lat od dnia zakupu lokalu mieszkalnego. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie należy złożyć do 6 miesięcy od urodzenia się albo przysposobienia dziecka. Wsparcie pieniężne może zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na spłatę kredytu za lokal mieszkaniowy. W przypadku wcześniejszej spłaty wymienionych wyżej 5% wartości kredytu, bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Z limitu wieku zwolnione są osoby, wychowujące co najmniej troje dzieci, które:

– są małoletnie,

– pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

– uczące się i mające nie więcej niż 25 lat.

Warunki dotyczące mieszkania – rynek wtórny i pierwotny

W tym przypadku istotne są powierzchnie obiektów mieszkalnych: mieszkanie powinno mieć do 75 m², natomiast dom jednorodzinny do 100 m². Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rodzina posiada co najmniej trójkę dzieci, wtedy powierzchnia obiektu mieszkalnego może wynosić do 85 m² (mieszkanie) i do 110 m² (dom).

Nieprzekraczalny limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej wyznacza średnia arytmetyczna dwóch wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w zależności od danego województwa. Liczba ta zostanie pomnożona przez współczynnik 1,1 w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego lub przez 0,9, gdy pochodzi ona z rynku wtórnego

Limity MdM ustalane są dla:

– stolic województw,

– gmin sąsiadujących ze stolicami województw,

– pozostałych gmin województw.

Warunki dotyczące domu – zakup i budowa

O udział w programie mogą wnioskować także osoby, które budują dom jednorodzinny w systemie gospodarczym. Dofinansowanie ma w tym przypadku postać
zwrotu wysokości podatku VAT na materiały budowlane.

Można się o nie ubiegać, jeżeli wydatki związane były z budową domu jednorodzinnego lub nadbudową / rozbudową / przebudową budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne, a ponadto pozwolenie na budowę obiektu mieszkalnego zostało wydane po 1 stycznia 2014 roku. Jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 100 m² lub 110 m², jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Ważne są również warunki, które dotyczą właściciela domu. Musi być to osoba, która w roku wydania pozwolenia na budowę lokalu mieszkaniowego
nie ukończyła 36 lat, a także nie przysługuje jej spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego. Taka osoba nie może być właścicielem albo współwłaścicielem budynku, obejmującego przynajmniej jeden lokal mieszkalny.

Zwrot wyliczany jest na podstawie faktur, które zostały wystawione dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 roku. Dotyczy on towarów i usług objętych podatkiem w wysokości 7% do dnia 1 maja 2004 roku, a aktualnie opodatkowanych podatkiem VAT.

Istotna jest w tym przypadku także wysokość zwrotu wydatków dla stawki 22%, która wynosi 68,18% kwoty podatku wynikającej z faktur. Nie może ona jednak stanowić więcej niż 12,295% kwoty będącej iloczynem 70 m² powierzchni użytkowej oraz ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, obliczanej na potrzeby premii gwarancyjnej do wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Brana pod uwagę jest wartość ogłoszona przed kwartałem, w którym złożono wniosek o zwrot.

Jeżeli podatek wynosi więcej niż 22%, to kwota zwrotów przedstawia się następująco:

65,11% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur dla stawki 23% (limit kwoty zwrotu wydatków wynosi nie więcej niż 12,195 iloczynu powierzchni użytkowej i ceny 1 m²),

62,5% dla stawki 24% (limit kwoty zwrotu wydatków wynosi nie więcej niż 12,097% iloczynu powierzchni użytkowej i ceny 1 m²),

60% dla stawki 25% (limit kwoty zwrotu wydatków wynosi nie więcej niż 12% iloczynu powierzchni użytkowej i ceny 1 m²).

Zwrot podatku dokonywany jest na podstawie przedłożonego przez beneficjenta wniosku. Może być on zostać złożony tylko raz, w terminie nieprzekraczalnym
do 31 grudnia roku, w którym rozpoczęto użytkowanie nowo wybudowanego domu lub lokalu mieszkalnego. Osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim może wnioskować o zwrot wydatków sama lub wspólnie z małżonkiem. Decyzja wydawana jest do 4 miesięcy od momentu przedłożenia wniosku.

Za pomocą nowelizacji, ustawa MdM została rozszerzona również o zakup domu jednorodzinnego (wolnostojący lub w zabudowie szeregowej). Jego limity metrażowe wynoszą do 100 m² lub do 110 m², jeśli beneficjent wychowuje co najmniej troje dzieci.

Limity w przypadku domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego są dokładnie takie same, jak w lokalach mieszkalnych z rynku pierwotnego. Analogicznie sytuacja wygląda w domach jednorodzinnych z rynku wtórnego, gdzie limity MdM odpowiadają tym z lokali mieszkalnych z drugiej ręki.

Program MdM można stracić – na co uważać!

Ustawodawca przed beneficjentami stawia szereg, niezbyt wymagających warunków, jednakże muszą oni liczyć się z tym, że dopłata MdM może zostać im zabrana. I warto mieć na ten temat odpowiednią wiedzę.

Według zasad MdM, dofinansowanie można stracić, jeśli dokonana/y zostanie:

– sprzedaż lub zrzeczenie się współwłasności nieruchomości w ciągu 5 lat;

– wynajem, podwynajem lub użyczenie nieruchomości przed upływem 5 lat od zakupu;

– odstąpienie przez jedną ze stron od zakupu nieruchomości lub budowy domu;

– nabycie praw własności do innego lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat;

– zmiana przeznaczenia mieszkania w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości;

– spłata kredytu przed upływem 5 lat;

– wyłudzenie kredytu hipotecznego.

Osoba, która dopuści się jednego z powyższych działań będzie musiała oddać dofinansowanie – kwota zwrotu liczona jest najczęściej na podstawie czasu pozostałego do okresu 5 lat od dnia uzyskania dofinansowania.

Czy warto korzystać z programu MdM?

Wiele osób zadaje sobie powyższe pytanie – początkowo dofinansowanie nie cieszyło się zbyt dużą popularnością. Program MdM przykuł większą uwagę dopiero w 2015 roku, a rok później cała pula rozeszła się do połowy marca. Wiele wskazuje, że ostatnie miesiące programu również będą stały pod znakiem bardzo dużego zainteresowania i pieniądze rozejdą się bardzo szybko. Dlaczego?

Przede wszystkim program MdM przed beneficjentami nie stawia zbyt wygórowanych warunków – najbardziej ograniczający jest ten, dotyczący limitu wieku. Kolejne wymogi jest raczej łatwo spełnić.

Dofinansowanie to świetne rozwiązanie dla osób, które marzą o własnej nieruchomości, a nie posiadają wystarczających oszczędności na pokrycie wkładu własnego – kwoty dopłat wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Rekordziści, dzięki programowi otrzymali nawet ponad 100 tys. złotych. Na start dorosłego i samodzielnego życia jest to naprawdę bardzo duże wsparcie.

Niewątpliwą zaletą programu jest również możliwość zakupu nieruchomości zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Program został rozszerzony w połowie 2015 roku i beneficjenci dysponujący mniejszą zdolnością kredytową, czy środkami finansowymi, mogą zakupić tańsze mieszkanie z drugiej ręki.

Mieszkanie dla Młodych skierowane jest z założenia do młodych ludzi, dlatego każda osoba, która spełnia warunki rządowego dofinansowania, powinna rozważyć wzięcie w nim udziału. Zyskać, można naprawdę wiele.

Osoby zainteresowane zapraszamy do policzenia wysokości swojej dopłaty za pomocą naszego kalkulatora MdM.

Dodatkowy nabór MdM 2017

Ze względu na to, że w programie MdM pozostały niewykorzystane środki (ze zwróconych dopłat oraz niewykorzystanych 5% wsparcia dla narodzonych dzieci). Wnioski składać będzie można od sierpnia. Łącznie ma być dostępnych 67 milionów złotych, czyli około 4 tysięcy dopłat. To doskonała wiadomość dla osób, które planują w wakacje zakup lokum z rynku wtórnego, gdyż pieniądze trafią do beneficjentów jeszcze w tym roku. Około 40% środków trafi natomiast do puli środków na 2018, jednak wnioskować będzie można już teraz.

MdM w 2018 roku – czy będą zmiany?

Ponieważ w 2018 roku program Mieszkanie dla Młodych będzie wygaszany, nie należy spodziewać się żadnych zmian w ostatnim roku programu. W pierwszym kwartale 2017 roku będzie można składać wnioski na pierwszą pulę na MdM 2018, a od stycznia 2018 zacznie się nabór na drugą pulę. Łącznie do rozdysponowania jest przeszło 700 milionów złotych. Maksymalny termin wypłaty środków to 3 kwartał 2018 roku.