Kalkulator Dopłat MdM

Kalkulator MdM jest doskonałym narzędziem do obliczenia wysokości dopłaty z programu Mieszkanie dla Młodych. Wprowadzenie kilku podstawowych danych daje możliwość oceny, z jednej strony, czy możemy się zakwalifikować do programu MdM, z drugiej, jakiej wysokości dofinansowanie nam przysługuje aby uzyskać kredyt MdM.

Lokalizacja – wpisanie województwa i gminy ma kluczowe znaczenie. System sprawdza, jaka jest maksymalna cena za metr kwadratowy MdM w danym regionie. Bank Gospodarstwa Krajowego raz na kwartał publikuje szczegółowe zestawienie. Wyliczenia rozgraniczają największe miasta, gdzie cena jest najwyższa, potem sąsiadujące z nimi gminy, następnie resztę województwa.

Podstawowe informacje o wnioskodawcy – umożliwiają obliczenie wysokości dofinansowania z programu Mieszkanie dla Młodych. Suma jest zależna od liczby wychowywanych dzieci. Trójka potomstwa daje, oprócz najwyższej pomocy, szereg innych możliwości. Rodzica nie obowiązują ograniczenia dotyczące wieku i nie posiadania w przeszłości nieruchomości. Dla pozostałych chętnych ważny jest też w programie MdM wiek, wnioskodawca nie może przekroczyć ustalonej górnej granicy 35 lat.

Stan cywilny – po wprowadzonych zmianach, nie ma wpływu na przyznanie Dopłaty MdM. Jest jednak kluczowy przy obliczaniu zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Informacje dotyczące nieruchomości – są niezbędne przy wyliczaniu wysokości dofinansowania z programu Mieszkanie dla Młodych. To, czy lokal pochodzi z rynku pierwotnego, czy wtórnego ma ogromne znaczenia. BGK ustala maksymalne ceny za metr kwadratowy, niższe dla mieszkań używanych i wyższe dla nowych według ustalonego z góry przelicznika.

Rodzaj nieruchomości – jest ważny z innego powodu. Ustawodawca przewidział różne maksymalne powierzchnie dla mieszkań i domów. Co więcej rodziny wielodzietne mogą pozwolić sobie na większy metraż. Ustawa rozróżnia również powierzchnie mieszkalne i użytkowe. Przekroczenie limitu dyskwalifikuje nieruchomość.

Cena nieruchomości – jest ściśle powiązana z lokalizacją. Kalkulator MdM za nas obliczy koszt metra kwadratowego i sprawdzi, czy mieści się w limicie MdM wyznaczonym przez BGK.

Uzupełniając formularz danymi, uzyskuje się pewność, że obliczenia będą precyzyjne i opracowane dla indywidualnego wniosku.

Aktualnie można sprawdzać możliwość udziału w:
– MdM 2016
– MdM 2017
– MdM 2018


Ten serwis internetowy jest serwisem archiwalnym prezentującym nieaktualne treści na temat rządowego programu Mieszkanie dla Młodych.

Główne zasady
programu

1

Mieszkanie lub Dom

Dopłaty przyznawane są na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu. Dofinansowanie nie może być udzielone osobom, które były lub są właścicielem prawa własności budynku lub lokalu mieszkalnego.

2

Rynek Pierwotny i Wtórny

Dopłaty przyznawane są na zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym oraz wtórnym.

3

Maksymalna Powierzchnia

Maksymalna powierzchnia mieszkania to nie więcej niż 75 metrów kwadratowych, lub 85 metrów, jeżeli osoba składająca wniosek ma trójkę, lub więcej dzieci. Natomiast w przypadku domu mieszkalnego powierzchnia maksymalna wynosi 100 metrów kwadratowych, a w przypadku posiadania trójki lub więcej dzieci 110 metrów kwadratowych.

4

Wiek

Wiek wnioskodawcy nie może przekraczać 35 lat, a w przypadku małżeństw decydujące znaczenie ma wiek młodszego małżonka.

5

Limit Cenowy

Cena mieszkania nie może przekroczyć sprecyzowanego wskaźnika dla danej lokalizacji. Limity MdM aktualizowane są co kwartał.

6

Warunki Kredytu

Wnioskodawca zaciąga kredyt na co najmniej 50% wartości mieszkania, a okres spłaty kredytu nie może być krótszy niż 15 lat.

7

Waluta

Kredyt dostępny jest jedynie w polskiej walucie.

8

Banki Współpracujące

Kredyt musi być zaciągnięty w banku, który podpisał umowę o współpracy w programie Mieszkanie dla Młodych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

9

Rodziny wielodzietne

Program MdM w szczególny sposób wspiera rodziny, które wychowują trójkę lub więcej dzieci. Takie rodziny mogą kupić nieruchomość o 10 metrów kwadratowych większą, nie dotyczą ich także obostrzenia dotyczące wieku lub wcześniejszego posiadania innego mieszkania lub domu.

Program MdM –
najważniejsze informacje

Nasz serwis stworzyliśmy z myślą o wszystkich osobach, które chcą wziąć udział w programie MdM. Jeśli nie znaleźliście odpowiedzi na swoje pytania, to poniżej przygotowaliśmy FAQ, dzięki któremu dowiecie się jeszcze więcej o rządowym wsparciu. Zapraszamy.

Kto i kiedy może skorzystać ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MdM)?

Program MdM został zaplanowany na lata 2014 – 2018. Zgodnie z jego zasadami, nie każdy jednak będzie mógł skorzystać ze wsparcia. Poniżej warunku, jakie należy spełnić, aby skorzystać z pomocy w ramach tego programu:

– Beneficjentami wsparcia mogą być rodziny lub osoby samotne – posiadające dzieci lub ich nieposiadające – w wieku do 35 lat. W przypadku małżonków ubiegających się o dofinansowanie, pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby. Beneficjentem finansowego wsparcia może być także osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Uwaga: W świetle przepisów, para żyjąca w związku nieformalnym nie może wystąpić wspólnie o kredyt. W takiej sytuacji o kredyt składany wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna osoba. Z kolei w przypadku małżeństw, beneficjentami i wnioskodawcami o kredyt muszą być oboje małżonkowie.

– Ubiegający się o wsparcie nie mogli być do tej pory właścicielami innego mieszkanie.

– Kupowane mieszkanie będzie zaspokajać ich własne potrzeby mieszkaniowe.

– Zakup mieszkania odbędzie się z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, przy czym kredyt musi być zaciągnięty na okres minimum 15 lat w polskiej walucie.

– Kwota kredytu musi natomiast stanowić przynajmniej połowę ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

– Uzyskanie wsparcia nie jest uzależnione od wysokości zarobków – nie ma tu żadnych ustawowych limitów.

Jakie mieszkanie można kupić z dofinansowaniem programu MdM?

Również w przypadku lokalu mieszkalnego, który może otrzymać dofinansowanie przewidziano określone warunki, które musi ono spełniać. Są to zarówno obwarowania co do metrażu, jak i co do wartości takiego mieszkania:

– Wartość nabywanego mieszkania wyznacza limit ceny za 1m2 powierzchni użytkowej takiego lokalu mieszkalnego w danej lokalizacji. Informacje o limitach są aktualizowane co kwartał i publikowane na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w naszym serwisie: Aktualne limity MdM. Dokładny sposób wyliczania limitów prezentujemy tutaj.

– Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego możliwego do objęcia wsparciem nie może przekraczać 75 m2, natomiast domu jednorodzinnego – 100 m2. Limity te są wyższe w przypadku rodzin/osób wychowujących przynajmniej troje dzieci. Jest to wówczas powierzchnia 85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego.

– Warunkiem dla otrzymania wsparcia jest kupno nieruchomości w celach mieszkaniowych – mieszkanie lub dom jednorodzinny może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego.

Czy w ramach programu MdM możliwe jest dofinansowanie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ zgodnie z założeniami programu „Mieszkanie dla Młodych” dofinansowany przez państwo może być tylko zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym, a zatem od osoby, która wybudowała i sprzedaje takie mieszkanie lub dom w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Osoby budujące dom systemem gospodarczym mają prawo do ubieugania się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane.

Czy jest możliwość otrzymania wsparcia w przypadku posiadania własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub działki budowlanej?

Osoby korzystające ze wsparcia w MdM nie mogą mieć ani obecnie, ani w przeszłości własnego mieszkania. Założenia programu są bowiem takie, że pomoc ma dotyczyć młodych ludzi (do 35 roku życia), kupujących na rynku pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie lub dom, dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Chodzi zatem o wsparcie osób, które faktycznie potrzebują pomocy finansowej przy nabyciu swojego pierwszego lokum. Sytuacja ta dotyczy nie tylko własności hipotecznej lokalu mieszkalnego, ale również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dotyczącego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której dany wnioskodawca lub współwnioskodawcy posiadają lub posiadali ułamkową część prawa własności mieszkania.

Wsparcie może tu również posiadać osoba samotna, która posiada pół mieszkania. W tym przypadku współwłasność lokalu mieszkalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie. Dotyczy to zarówno współwłasności mieszkania, jak i domu jednorodzinnego.

W przypadku działki budowlanej również wsparcie w ramach programu jest możliwe, ponieważ ustawa dokładnie wymienia, jaki rodzaj własności wyklucza z ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego. Są to:

– posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

– posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w sytuacji, gdy współmałżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego byli i obecnie są właścicielami połowy lub innej części ułamkowej własności lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z ustawą, ubiegający się o wsparcie, do dnia nabycia mieszkania objętego wsparciem nie może posiadać na własność innego mieszkania, przy czym warunek ten dotyczy obojga małżonków. Jeśli każde z małżonków posiadało lub posiada połowę udziałów w jednym mieszkaniu, co w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej czyni ich właścicielami w sumie całego jednego, tego samego lokalu mieszkalnego, nie mogą ubiegać się o wsparcie w ramach MdM. Jeśli jednak były to ułamkowe części własności dwóch różnych mieszkań, co w sumie nie daje im ani jako odrębnym osobom, ani jako małżeństwu własności żadnego mieszkania w całości, mogą się ubiegać o wsparcie.

Gdzie można zaciągnąć kredyt ubiegając się o wsparcie z programu MdM?

Kredyty takie będą udzielane przez konkretne banki, które będą miały podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zawsze aktualną listę banków współpracujących w programie Mieszkanie dla Młodych znajdziecie na stronie: banki oferujące MdM.

Czy w przypadku braku zdolności kredytowej do kredytu może przystąpić osoba, z którą pozostaje się w związku nieformalnym?

W przypadku korzystania z kredytu ze wsparciem, osoby pozostające w związku nieformalnym nie mogą wspólnie wnioskować o kredyt i wsparcie. Ustawa przewiduje jednak możliwość przystąpienia do kredytu osób spokrewnionych z kupującym mieszkanie, takich jak zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy. Jednocześnie dodatkowy kredytobiorca, nie może zostać współwłaścicielem mieszkania kupowanego w ramach programu MdM.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Ubiegając się o kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego z programu MdM, w pierwszej kolejności należy sprawdzić na liście publikowanej przez BGK lub w naszym serwisie, które banki w danej chwili mają podpisane umowy i mogą takich kredytów udzielać. Zawsze warto porównać oferty tych banków, ponieważ fakt udzielania kredytów ze wsparciem nie oznacza, że wszystkie udzielane są na jednolitych warunkach – mogą posiadać prowizję i oprocentowanie w różnej wysokości, różny maksymalny okres kredytowania oraz różne podejścia do oceny zdolności kredytowej. Po dokonaniu wyboru banku, należy złożyć wniosek o kredyt, wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego. Do wniosku dołącza się także dodatkowe dokumenty – oświadczenia – niezwiązane ze standardową procedurą kredytową, a mianowicie:

– Pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny (wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania).

– Pisemne zobowiązanie, w przypadku osób posiadających podpisaną umowę najmu lokalu mieszkalnego lub posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, że nastąpi rozwiązanie umowy najmu lub zrzeczenie się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienie tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

– Pisemne oświadczenie, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

– Pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (tj. dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej), o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Oczywiście sam bank, w procesie badania zdolności kredytowej oraz oceny spełnienia warunków programu, może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Tak przygotowany i skompletowany wniosek klienta, trafia do BGK i dalsza procedura udzielenia dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jak dużą dopłatę mogę uzyskać i w jaki sposób zostanie ona wypłacona?

Zgodnie z założeniami programu, kwota dofinansowania wkładu własnego ustalana jest w następujący sposób:

– 10% – dla małżeństw i osób samotnych – bezdzietnych,

– 15% – dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują jedno dziecko,

– 20% – dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują dwoje dzieci,

– 30% – dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują co najmniej troje dzieci.

Wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie większej niż 50 m2) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej właściwego dla danej lokalizacji, w której znajduje się nabywana nieruchomość mieszkalna. Wysokość takiego dofinansowania ustalana jest na podstawie wartości wskaźników, które obowiązują w danej lokalizacji, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w banku kredytującym.

Instytucja kredytująca dokonuje wypłaty środków z tytułu udzielonego dofinansowania wkładu własnego w sytuacji gdy:

– Nabywca zawarł umowę o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej.

– Jako ostatnia część wpłat środków przez nabywcę, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie – w sytuacji gdy realizacja wpłat, wynikających z zawartej umowy ze sprzedającym, przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

– Jako ostatnia część wpłat nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy realizacja świadczeń pieniężnych, wynikających z zawartej umowy deweloperskiej, nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Czy dofinansowanie będzie traktowane przez bank jako wkład własny czy trzeba dysponować jeszcze dodatkowymi środkami z tego tytułu?

Środki otrzymywane z budżetu państwa mają zastępować lub uzupełniać wkład własny kredytobiorcy. Jest to podyktowane rekomendacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, obowiązującą od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z którą, przy ubieganiu się o kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej konieczne jest posiadanie wkładu własnego – w 2016 roku wysokości minimum to 15% jej wartości, przy czym wysokość tego wkładu wzrośnie, aż do poziomu 20% w 2017 roku. Dodatkowo, z punktu widzenia ustawy wprowadzającej program MdM, finansowe wsparcie powinno być traktowane przez banki jako wkład własny i nie ma żadnych przeszkód, aby dofinansowanie w całości pełniło funkcję wkładu własnego kredytobiorcy, co także znajduje potwierdzenie w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z czerwca 2013 r. Zgodnie z tą rekomendacją bank może dopuścić wniesienie wkładu własnego, zarówno w całości, jak i w części, w drodze realizacji programów wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego wynikających z przepisów prawa. Ostateczną decyzję podejmuje jednak bank kredytujący, który w tym zakresie kieruje się również własną polityką kredytową.

Czy otrzymam dodatkowe wsparcie jeśli po zakupie mieszkania urodzi mi się dziecko?

Tak, można otrzymać dodatkowe wsparcie w sytuacji, jeśli w rodzinie urodzi się trzecie lub kolejne po trzecim dziecko lub zostanie ono przysposobione już w okresie po zakupie lokalu mieszkalnego. Wówczas beneficjent otrzyma dodatkowe, jednorazowe wsparcie finansowe w formie spłaty części kredytu, w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania. Jednak aby taką pomoc otrzymać, nie można zapomnieć o złożeniu stosownego wniosku, w terminie do 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka. Środków tych nie można przeznaczyć na cel inny niż spłata części zobowiązania kredytobiorcy wynikającego z zakupu danego lokalu mieszkalnego.

Uwaga: uprawnienie do złożenia wniosku o uzyskanie tej formy wsparcia będzie obowiązywało przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności nabytego mieszkania zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe beneficjenta wsparcia. W praktyce wygląda to tak, że bank kredytujący, po otrzymaniu środków z BGK, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

Czy program MdM przewiduje wsparcie dla osób budujących dom systemem gospodarczym?

Osoby, które budują dom jednorodzinny na cele mieszkaniowe systemem gospodarczym nie mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego przy zaciąganym na ten cel kredycie bankowym. Program MdM przewidział dla nich jednak inną formę wsparcia, a mianowicie tzw. zwrot części podatku VAT na zakup materiałów budowlanych. Aby z tej formy pomocy skorzystać, należy najpóźniej do dnia 31 grudnia, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego, do którego należy załączyć kopie pozwolenia na budowę i faktur dokumentujących poniesione wydatki. Warunkiem koniecznym nie jest tu jednak zaciągnięcie kredytu.

Jaka jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego dla potrzeb programu MdM?

Ustawa wprowadzająca program MdM dokładnie określa warunki, jakie musi spełnić lokal mieszkalny, aby mógł być objęty wsparciem ze strony państwa. Jednym z warunków jest limit wielkości powierzchni użytkowej nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawodawca ustalił, że w przypadku lokalu mieszkalnego, jego powierzchnia nie może być większa niż 75 m2 powierzchni użytkowej lub 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. Limity zostają zwiększone o dodatkowe 10 m2, jeśli rodzina posiada co najmniej troje dzieci.

Aktualności

Czym są i jakie zalety mają rolety dzień-noc? O tym dowiesz się w naszym artykule! Zapraszamy.

Czy okap kominowy to dobre rozwiązanie? Czym się charakteryzuje? O tym w naszym artykule!

Zastanawiasz się nad remontem kuchni? Sprawdź koniecznie jakie koszty się z nim wiążą i w jaki sposób je sfinansować!

Dlaczego warto postawić na futurystyczne oświetlenie? Odpowiedzi znajdziecie w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Dlaczego warto kupować oświetlenie w sklepach internetowych? O tym w naszym dzisiejszym artykule!

Jakie zalety i wady ma budownictwo ceglane? Czy zakup mieszkania w bloku z cegły jest zawsze najlepszą inwestycją? Zapraszamy do artykułu.

Pokaż archiwum aktualności