1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Rodzina na Swoim vs. Mieszkanie dla Młodych – kto wygra w ostatecznym starciu?

Rodzina na Swoim vs. Mieszkanie dla Młodych – kto wygra w ostatecznym starciu?

Lata 2007-2012 to okres zdominowany w branży finansowej przez program Rodzina na Swoim [RnS]. W całym okresie obowiązywania z programu skorzystało blisko 370 tyś. rodzin.

W poniższej tabeli znajdziecie zestawienie ilości (w szt.) i kwoty (w mln. zł) kredytów udzielonych w poszczególnych latach trwania programu wg. rodzaju inwestycji:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem Udział
Rynek pierwotny
liczba kredytów 377 591 7 565 10 411 13 843 15 070 47 857 26,36%
kwota (w mln zł) 40,2 90,1 1 693,6 2 443,9 3 379,3 3 174,9 10 822,1 32,84%
Rynek wtórny
liczba kredytów 2 197 4 593 18 658 25 678 27 629 21 563 100 318 55,25%
kwota (w mln zł) 213,5 556,4 2 865,4 4 273,3 4 788,8 2 785,8 15 483,1 46,98%
Budowa domu jednorodzinnego
liczba kredytów 1 407 1 441 4 597 6 968 9 816 9 159 33 388 18,39%
kwota (w mln zł) 180,4 205,2 853,5 1 355,5 2 078,5 1 978,6 6 651,7 20,18%
Razem
liczba kredytów 3 981 6 625 30 820 43 057 51 288 45 792 181 563 100,0%
kwota (w mln zł) 434,2 851,7 5 412,5 8 072,7 10 246,5 7 939,3 32 956,8 100,0%

Źródło: dane statystyczne BGK. Opracowanie: Departament Mieszkalnictwa, MTBiGM.

Środki Funduszu Dopłat zasilanego z budżetu państwa przekazały instytucjom finasującym, w całym okresie trwania programu, kwotę 1 463,9 mln zł w postaci dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Widać również znaczny udział rynku wtórnego, który generował ponad połowę liczby dofinansowywanych kredytów.

W latach 2006-2012 miały miejsce trzy nowelizacje „Ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania“, a ostatecznie w roku 2012 zadecydowano o zakończeniu programu RnS na rzecz nowego, Mieszkanie dla Młodych [MdM], który obowiązuje od początku 2014 roku.

O programie MdM pisaliśmy już, w naszym serwisie niejednokrotnie, dlatego poniżej przedstawię porównanie najważniejszych cech obu programów.

Cecha RnS MdM
Grupa docelowa > Single
> Osoby samotnie wychowujące dziecko
> Małżeństwa
> Single
> Osoby samotnie wychowujące dziecko
> Małżeństwa

Różnica, polega  na tym, że wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci w gospodarstwie domowym

Wiek kredytobiorców Do 35 lat z wyjątkiem:
> osób samotnie wychowujących dzieci
> małżeństw, jeżeli przynajmniej jeden ze współmałżonków nie ma ukończonego 35 r.ż.
Do 35 lat. W przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego
z małżonków.
Rodzaj transakcji Zakup
> domu jednorodzinnego,
> lokalu mieszkaniowego.
Dotyczy transakcji zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
Zakup
> domu jednorodzinnego,
> lokalu mieszkaniowego.
Dotyczy tylko transakcji na rynku pierwotnym. Zbywcą domu jednorodzinnego musi być osoba, która wybudowała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. deweloper.
Wielkość nieruchomości > 70m2 dla domu jednorodzinnego – jeżeli kredytobiorcą  jest małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko,
> 50 m2 dla lokalu mieszkalnego – jeżeli kredytobiorcą  jest małżeństwo lub osoba wychowująca dziecko,
> 30 m2 dla lokalu mieszkalnego jeżeli kredytobiorcą  jest singiel
Standardowo:
> 75 m2 dla lokalu mieszkalnego,
> 100 m2 dla domu jednorodzinnego
***
Gdy wnioskodawca wychowuje min. 3 dzieci:
> 85 m2 dla lokalu mieszkalnego
> 110 m2 dla domu jednorodzinnego
Podstawa i sposób naliczania dopłat Postawą naliczania dopłat jest wysokość zadłużenia pozostającego do spłaty. Polega na dopłacie w wysokości 50% raty odsetkowej kredytu w pierwszych 8 latach kredytowania. Dofinansowanie jednorazowe w wysokości 10% do wkładu własnego, a w przypadku rodziny lub osoby samotnie wychowującej min. 1 dziecko, 15%.
Dodatkowe wsparcie Brak Jednorazowa spłata części kapitału (5%) dla małżeństwa lub osoby samotnie wychowującej dziecko, jeżeli w okresie 5 lat od dnia skorzystania z programu MdM urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko.
Minimalny okres kredytowania Brak ustawowych wytycznych. 15 lat
Minimalny LTV Brak ustawowych wytycznych. 50%

Opracowanie własne. Źródło: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz Ustawa z dnia 8 września 2006 o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Jak wynika z powyższego zestawienia, najnowszy program ma na celu wspieranie polityki prorodzinnej. Na największe dofinansowanie będą bowiem mogły liczyć rodziny wielodzietne, chociaż program nie wyklucza również singli – jak to było w przypadku pierwszej wersji programu RnS.

Aby jeszcze lepiej zobrazować korzyści wynikające z zaciągniecia kredytu preferencyjnego
w ramach MdM poniżej przedstawiam symulację kwoty dofinansowania w największych miastach wojewódzkich dla poszczególnych grup docelowych wg. następujących kryteriów:

  • Okres kredytowania – 20 lat
  • Wielkość nieruchomości – 60m2
  • LTV – 90% (wkład własny 10%)
  • Marża – 1,4%
  • Oprocentowanie – 4,05%
Miejscowość Limit ceny za m2 dla  programu MdM
[1.01.-31.03.2014]
Wartość mieszkania [cena za m2 wg. MdM x 60 m2] Kwota kredytu
[90 LTV]
Singiel Osoba samotnie wychowująca dziecko/małżeństwo wychowujące min. 1 dziecko
Bydgoszcz 4 439,60 zł 266 376,00 zł 239 738,40 zł 20 180,00 zł 30 270,00 zł
Gdańsk 5 682,05 zł 340 923,00 zł 306 830,70 zł 25 827,50 zł 38 741,25 zł
Katowice 4 695,35 zł 281 721,00 zł 253 548,90 zł 21 342,50 zł 32 013,75 zł
Kraków 4 894,45 zł 293 667,00 zł 264 300,30 zł 22 247,50 zł 33 371,25 zł
Lublin 4 230,48 zł 253 828,80 zł 228 445,92 zł 19 229,45 zł 28 844,18zł
Łódź 5 031,40 zł 301 884,00 zł 271 695,60 zł 22 870,00 zł 34 305,00 zł
Poznań 5 604,50 zł 336 270,00 zł 302 643,00 zł 25 475,00 zł 38 212,50 zł
Szczecin 4 339,50 zł 260 370,00 zł 234 333,00 zł 19 725,00 zł 29 587,50 zł
Warszawa 5 864,65 zł 351 879,00 zł 316 691,10 zł 26 657,50 zł 39 986,25 zł
Wrocław 4 774,00 zł 286 440,00 zł 257 796,00 zł 21 700,00 zł 32 550,00 zł

Żródło: Opracowanie własne w oparciu o limit ceny za m2 w programie MdM

Na największą kwotę dofinansowania, bo aż 39 986,25 zł mogą liczyć mieszkańcy Warszawy wychowujący min. 1 dziecko, a najmniejszą mieszkańcy Lublina pomimo, że średnia cena za m2 jest wyższa niż w Łodzi czy Bydgoszczy.

Przy okazji rozważań nt. programu MdM pojawia się również wątpliwość odnośnie relacji pomiędzy średnią ceną transakcyjną za m2, a przyjętym w programie limitem, który obowiązuje od 1.01.2014, a którą obrazuje poniższa tabela.

Miejscowość Cena za m2* Limit ceny za m2 dla  programu MdM
[1.01.-31.03.2014]
Różnica
Bydgoszcz 4,635.66 zł 4,439.60 zł -196.06 zł
Gdańsk 5,665.39 zł 5,682.05 zł 16.66 zł
Katowice 4,781.96 zł 4,695.35 zł -86.61 zł
Kraków 6,352.55 zł 4,894.45 zł -1,458.10 zł
Lublin 4,945.84 zł 4,230.48 zł -715.36 zł
Łódź 4,564.42 zł 5,031.40 zł 466.98 zł
Poznań 6,347.09 zł 5,604.50 zł -742.59 zł
Szczecin 4,774.35 zł 4,339.50 zł -434.85 zł
Warszawa 7,390.99 zł 5,864.65 zł -1,526.34 zł
Wrocław 6,193.70 zł 4,774.00 zł -1,419.70 zł

Wobec powyższego pojawia się uzasadniona obawa, że mieszkańcy Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia mogą mieć największy problem ze znalezieniem nieruchomości odpowiadającej wymogom MdM. Różnica między średnią ceną za m2, a przyznanym limitem wynosi bowiem ponad 1400 zł.

Pomimo, że program ten ma na celu promocję rodzin nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. W dużej mierze jest to spowodowane wykluczeniem z programu transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości.

Wg. najnowszych badań Krajowego Rynku Nieruchomości na pytanie: Jak oceniasz plany rządu dotyczące stymulacji rynku pierwotnego? Blisko 68% respondentów odpowiedziało negatywnie.

plany rządu - rynek pierwotny

Źródło: http://www.krn.pl/raporty/index-2_252.html

Czy będzie miało to przełożenie na statystyki związane z zaciąganiem kredytów peferencyjnych w ramach MdM dowiemy się już wkrótce.

Niewątpliwie MdM jest przepustką dla wielu rodzin do zakupu swojego pierwszego mieszkania dzięki zmniejszeniu kwoty zaciąganego zobowiązania. A to właśnie wsparcie rodzin wielodzietnych i umożliwienie wychowywania potomstwa w godnych warunkach lokalowych powinno być priorytetem w promocji polityki prorodzinnej w Polsce.